Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Jego przyjęcie jest więc konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni:

  • jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem
  • otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób
  • jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej

por. KKK 1285,1306