dorosłych

Kurs

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych, zarówno mieszkających w naszej parafii jak i spoza, którzy nie przyjęli tego sakramentu w okresie szkolnym prowadzimy dwa razy w roku:

  • jesienią (najczęściej w drugą niedzielę października - szczegóły w ogłoszeniach parafialnych)
  • wiosną (najczęściej wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu lub w pierwszą niedzielę marca - szczegóły w ogłoszeniach parafialnych).

Chęć odbycia kursu obejmującego 8 spotkań formacyjnych trwających ok. 1 godziny tygodniowo deklaruje się na pierwszym spotkaniu, tzn. nie ma zapisów. Każdy z kursantów musi uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. W przypadku naszych parafian, którzy chcieliby uczestniczyć w przygotowaniu do bierzmowania w innym miejscu prosimy o kontakt w kancelarii w środę - ewentualną zgodę wydaje proboszcz parafii.

Inne miejsca przygotowania do bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej

Inne miejsca przygotowania do bierzmowania w Archidiecezji Warszawsko-Praskiej

Przyjęcie bierzmowania

Po odbyciu kursu można przystąpić do bierzmowania:

  • w naszej parafii wraz z młodzieżą (najczęściej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)
  • w innych kościołach, gdzie akurat odbywa się bierzmowanie, jeśli ich proboszczowie wyrażą taką zgodę - w tym celu wydajemy zaświadczenie o odbyciu kursu.

Inne miejsca udzielenia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej

Inne miejsca udzielenia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Warszawsko-Praskiej

Potrzebne dokumenty

  1. Zgoda z parafii zamieszkania kandydata, na odbycie przygotowania i bierzmowanie poza parafią - gdy kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii - najlepiej dostarczyć na początku przygotowania!
  2. Aktualny akt chrztu (nie dotyczy przypadku, gdy kandydat był chrzczony w naszej parafii) - należy dostarczyć przed zakończeniem przygotowania.
  3. Zgoda dla świadka bierzmowania z jego parafii aktualnego zamieszkania - należy dostarczyć przed bierzmowaniem.

Przebieg Mszy św. z bierzmowaniem

Msza św. rozpoczyna się i trwa do liturgii Słowa jak zwykle. Po Ewangelii biskup staje na przed ołtarzem, a proboszcz lub inny kapłan przedstawia mu kandydatów do bierzmowania (w tym czasie kandydaci stoją). Odbywa się następujący dialog, na którego końcu kandydaci wspólnie wypowiadają formułę prośby do biskupa o udzielenia im sakramentu:

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży (zgromadzonym tu wiernym).
Biskup: Czy młodzież ta wie (wierni ci wiedzą), jak wielki dar otrzymuje (otrzymują) w tym sakramencie i czy przygotowała się (przygotowali się) należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży (Drodzy Bracia i Siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci (mówią wspólnie, głośno i równo):

PRAGNIEMY, * ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY * UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY * I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.

Wszyscy: Amen.

Następuje homilia biskupa, a po niej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (na stojąco). Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: WYRZEKAM SIĘ.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: WIERZĘ,
Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: AMEN.

Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: AMEN

Następnie kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą nawą główną do biskupa. Proboszcz lub ksiądz odbiera od niego kartkę do bierzmowania i przekazuje ją biskupowi - w tym czasie świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Biskup krzyżmem kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

Biskup: N (biskup wypowiada imię do bierzmowania i formułę) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany
odpowiada: AMEN.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany
odpowiada: I Z DUCHEM TWOIM.

Po udzieleniu sakramentu wszystkim kandydatom następuje modlitwa wiernych i odbywa się liturgia eucharystyczna w zwykły sposób. Po udzieleniu Komunii Świętej kandydaci składają podziękowania, a Mszę św. kończy uroczyste błogosławieństwo.